miércoles, 27 de septiembre de 2006

¡AL FIN! OS PRESENTO A CHIRONCHIRONWEB, Cultura Clásica 2.0

En la antigua Grecia, el nombre de Chiron (Χείρων) era sinónimo de formación, de educación, de sabiduría. Bajo el nombre del centauro educador, un grupo de docentes de lenguas clásicas hemos iniciado un proyecto de trabajo colaborativo centrado en nuestras materias.

Otros proyectos muy interesantes han propiciado esta iniciativa, sentando las bases para que naciera esta nueva propuesta para la cultura clásica. Somos deudores de páginas como el Anillo de Clásicas, del proyecto Grammaticus, de Labyrinthus, de http://www.culturaclasica.com/, de http://www.culturaclasica.net/, de tantas y tantas otras páginas que nos sirven diariamente para nuestras clases. Chiron es la evolución natural de estos recursos dentro de una nueva visión del uso de Internet.

La página de Chiron está realizada por y para profesores de lenguas clásicas interesados en el uso de las nuevas tecnologías en el aula, convencidos de que el conocimiento crece a medida que se comparte. Por eso, los contenidos de este nuevo sitio aumentan con la participación de todos y todos nos beneficiamos de ello.

De momento, debemos a la XTEC el alojamiento de la página. Disponemos de versiones en distintas lenguas (de momento latín, castellano, catalán, gallego e inglés) a la espera de más colaboraciones.

El contenido de la página está estructurado en seis bloques:

-Wiki de recursos clásicos. Espacio donde recogemos y clasificamos recursos sobre las lenguas clásicas y su cultura.

-Marcador social. Lugar donde clasificamos enlaces interesantes mediante etiquetas.

-Galería de imágenes. Imágenes de temática clásica para uso docente.

-Planeta Clásico. Espacio donde poder leer las últimas actualizaciones de los blogs clásicos.

-Cursos. Oferta formativa para profesores en la plataforma moodle (todavía en preparación).

-Calendario. Eventos y noticias relacionados con la actualidad clásica.

Cualquiera de estos bloques puede usarse de consulta o referencia, pero lo más interesante es que es un proyecto abierto y que necesita de tu participación para crecer.

Si consideras interesante este proyecto, procura difundirlo entre tus colegas, según tus posibilidades:

  • Si tienes un blog o una página web, reproduce en ella este mensaje.
  • Además, puedes enviar por e-mail un enlace a este artículo, y a la página web de CHIRON: http://chironweb.org/
-----

A l'antiga Grècia, el nom de Chiron (Χείρων) éra sinònim de formació, d'educació, de saviesa. Sota el nom del centaure educador, un grup de docents de llengües clàssiques hem iniciat un projecte de treball col·laboratiu centrat en les nostres matèries.

Altres projectes molt interessants han propiciat aquesta iniciativa, assentant les bases per tal que nasquera aquesta nova proposta per a la cultura clàssica. Ho devem a pàgines com l ' Anillo de Clásicas, del projecte Grammaticus, Labyrinthus, http://www.culturaclasica.com/, http://www.culturaclasica.net/, tantes i tantes altres pàgines que ens serveixen diàriament per a les nostres classes. Chiron és l'evolució natural d'aquests recursos dintre una nova visió de l'ús d'Internet.

La pàgina de Chiron està realitzada per i per a professors de llengües clàssiques (tot i que també és una eina de consulta per a tot aquell interessat en l'antiguitat) interessats en l'ús de les noves tecnologies a l'aula, convençuts de que el coneixement creix a mesura que es comparteix. Per això, els continguts d'aquest nou espai augmenten amb la participació de tots i tots se'n beneficiem.

De moment, devem a la XTEC l'allotjament de la pàgina. Disposem de versions en diferents llengües (de moment llatí, espanyol, català, gallec i anglès), tot esperant més col·laboracions.

El contingut de la pàgina està estructurat en sis blocs:

-Wiki de recursos clàssics. Espai on recollim i classifiquem recursos sobre les llengües clàssiques i llur cultura.

-Marcador social. Lloc on classifiquem enllaços interessants mitjançant etiquetes.

-Galeria d'imatges. Imatges de temàtica clàssica per a ús docent.

-Planeta Clàssic. Espai on poder llegir les darreres actualitzacions dels blocs clàssics.

-Cursos. Oferta formativa per a professors en la plataforma moodle (encara en preparació).

-Calendari. Events i notícies relacionades amb l'actualitat clàssica al dia.

Qualsevol d'aquestos blocs es pot emprar de consulta o referència, però allò més interessant és que és un projecte obert i que necessita de la teua participació per a crèixer.

Si consideres interessant aquest projecte, procura difondre'l entre els teus col·legues i amics, segons les teues possibilitats:

  • Si tens un bloc o una web, reprodueix-hi aquest missatge.
  • A més, pots enviar per e-mail un enllaç a la pàgina web de CHIRON:
    http://chironweb.org/
----

In antiqua Graecia, Chironis (Χείρωνος) nomen formationis, educationis, sapientiae synonymum erat. Sub educatoris centauri nomine, Latinae Graecaeque linguarum magistrorum decuria collaboratiui laboris de nostris disciplinis consilium incepimus.

Alia ualde utilia consilia hoc inceptum fauerunt, fundamenta ponentia ad hanc nouam graecolatini cultus propositionem nascendam. Debitores sumus telarum uelut Anillo de Clásicas, ex consilio Grammaticus, Labyrinthus, http://www.culturaclasica.com/, http://www.culturaclasica.net/, et tantarum telarum quibus quotidie in nostris aulis utimur. Chiron harum opum naturalis progressio est in retis usus noua uisione.

Chironis tela facta est a Latinae Graecaeque linguarum magistris et pro ipsis, nouarum technologiarum in aula usus participibus, persuasum habentibus intellectum donec distribuitur crescere. Hoc ipso illud, quod hoc loco continetur, cum omnium participatione crescit et omnes illo utimur.

Adhuc XTEC nostram telam hospitio excipit. Translationes ad diuersas linguas habemus (adhuc latinam, hispanam, cataloniensem, gallaicam anglamque), et speramus plures cooperationes.

Hoc quod tela continet in sex partibus diuisum est:

-Graecolatinorum opum uici. Locus ubi opes attinentes ad Graecas Latinasque linguas et suum cultum congregamus et digerimus.

-Socialis signator. Locus ubi utiles nexus per pittacia digerimus.

-Pinacotheca. Imagines cum graecolatino argumento ad docentem usum.

-Graecolatinus planeta. Locus ubi graecolatinorum blogorum ultima commentariola legere possumus.

-Praelectiones. Educatiua oblatio magistris in moodle programmate (in praeparatione).

-Calendarium. Euenta nuntiaque attinentia ad hodierna graecolatina.

Quibuslibet his partibus uti potes ad consulendum referendumue, sed hoc utilius est apertum consilium esse et tuam cooperationem exigere crescendi causa.

Si utile hoc consilium arbitraris, cura hoc peruulgare inter tuos collegas pro tuis facultatibus:

  • Si blogum aut tela habes, hoc nuntium perscribe.
  • Praeterea, mittere per litteras electronicas nexum ad tela CHIRONIS potes: http://chironweb.org/

4 comentarios:

Ana Ovando dijo...

Enhorabuena y a disfrutarlo con salud.

Anónimo dijo...

Ei, soc el primer... què estrany
Una abraçada i a seguir igual.

sgiralt dijo...

Per molts anys!

Anónimo dijo...

Felicidades por tu magnífico trabajo.

Seguiremos en la brecha.